Růst linií v modifikovaných médiích

Cílem pokusu bylo nalézt podmínky, popř. chemický signál, jež ovlivňují expresi NtHyPRP1. Na základě dosud zjištěných poznatků bylo navrženo několik skupin variant ošetření buněčné suspenze. Byly navrženy změny ve složení růstových regulátorů, sacharidů v médiu, změny v osmotické hodnotě média, teplotní změny (chladový stres a tepelný šok) a též podmínky ovlivňující cytoskelet a buněčné membrány. Koncentrace ovlivňujících látek a míra dalších ovlivnění byla volena spíše na nižší úrovni, aby změny v buňkách měly povahu spíše fyziologickou než letální. Přesný přehled variant, složení příslušných médií a výsledky z první fáze pokusu jsou prezentovány v kapitole 4.5.
        Na základě předběžných výsledků bylo vybráno 5 ošetření, které byly studovány podrobněji:
               * Typické MS médium = kontrola
               * MS médium s BAP 1mg/l
               * MS médium kde 3 % sacharózy bylo nahrazeno 1,5 % glukozy (izotonické)
               * MS médium se 7% sacharózou (hypertonické)
               * MS médium s přídavkem 0,5 % manitolu (mírně hypertonické)
Média s příslušným složením byla připravena předem do standardně používaných 100 ml Erlenmeyerových baněk v počtu 6 od každé varianty. Z této šestice byly tři zaočkovány kontrolní linií BY-2 a transformovanou linií HD20. Dále byly suspenze kultivovány podle standardního protokolu. V průběhu experimentu byl mikroskopicky hodnocen růst linií a sbírány vzorky pro analýzu exprese NtHyPRP1 a modifikovaného NtHyPRP1. Růst byl hodnocen v časech 0,5 dne, 1,5 dne, 3 dny, 6 dnů a 9 dnů od zaočkování.

Obrazová dokumentace:

Linie
Typické MS médium
"BAP"
"Glukóza"
"7% sacharóza"
"0,5% manitol"
0c (BY-2)
100x (DIC)   /   40x
100x (DIC)   /   40x
100x (DIC)   /   40x
100x (DIC)   /   40x
100x (DIC)   /   40x
HD20
100x (DIC)   /   40x
100x (DIC)   /   40x
100x (DIC)   /   40x
100x (DIC)   /   40x
100x (DIC)   /   40x
O úroveň výš...         Na hlavní stránku...